การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

บริษัทโมเก้น ประเทศไทย จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะที่ซื้อภายในประเทศเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การรับประกัน จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตหรือการชำรุดจากความผิดพลาดของช่างติดตั้งโมเก้น ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและถูกประเภท ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทขนส่ง คำสั่งซื้อผิดพลาดของลูกค้า หรือการชำารุดจากความผิดพลาดของทีมช่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโมเก้น

2. สินค้าที่ได้รับความเสียหาย(ที่เข้าเงื่อนไข) จะได้รับการซ่อมแซม เปลี่ยนอะใหล่ หรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จ หรือ บัตรรับประกันโมเก้น หรือหลักฐานการสั่งซื้อ อันมีข้อมูลวันที่สั่งซื้อ รุ่นสินค้าที่สั่งซื้อ และการชำระเงินมาแสดง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าเงื่อนไขการรับประกันได้

3. ความเสียหายอันเกิดจาก การใช้สินค้าผิดประเภท ผิดวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่ระบุไว้ให้ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน อุบัติเหตุ สาธารณภัย หรือ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟใหม้ พายุ แผ่นดินไหว ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการรับประกันของเรา ลูกค้าจะต้องชำระค่าอะใหล่ ค่าขนส่งติดตั้ง และค่าบริการซ่อมแซมด้วยตนเองทั้งสิ้น

Login

Close ✕

สี

วัสดุ

ประเภท